iStock-858667816.jpg

STAMMING HOS SKOLEBARN OG VOKSNE

Prognosen for å slutte å stamme er best i barnehagealder. I de aller fleste tilfeller er stamming en kronisk vanske når den fortsetter inn i skole- og voksenlivet. Målene er derfor å håndtere stammingen sin på en slik måte at det ikke er til hinder for hverken kommunikasjon eller livsutfoldelse. Særlig voksne kan ha en rekke erfaringer knyttet til logoped allerede. Da er det viktig å huske på at logopeder ikke nødvendigvis ser på og behandler stamming på samme måte.

Behandlingen for skolebarn, ungdom og voksne er i prinsippet lik, men må tilpasses ut fra alder og personlige forhold.

STAMMEMODIFIKASJON

Behandlingstilnærmingen er originalt utviklet av en logoped/psykolog som selv stammet. Slik sett går behandlingstilnærmingen rett på stammingens komplekse sammensetning mellom det å fysisk oppleve brudd i taleflyten og hvordan dette påvirkes av tanker, følelser og andres reaksjoner. Målet med behandlingen er å stamme med mindre muskulært strev og å ha mer kontroll. Dette er et annet mål enn behandling der fokus er å unngå eller å minimere stamming. Dette er viktig å ha i bakhodet når en leser forskning som sammenlikner behandlingenes effekt.

FLYSKAPENDE TILNÆRMINGER

Hvilke taleteknikker som passer for den enkelte er veldig individuelt. Teknikkene går svært sjeldent på pust, men pust kan være en del av det. Fokus på pust, luftstrøm og strupe kan være nyttig der man ser mye ustabilitet i hele talesystemet. Teknikker vil ofte omhandle en viss grad av forlenget tale. Behandling ut i fra denne tilnærmingen fokuserer i stor grad på fysiske taleteknikker og strategier. Disse taleteknikkene er gjerne formulert som "fluency targets". Svært ofte er flere fluency targets involvert i en form for "hovedteknikk". Ofte må behandlingen med kognitiv terapi. 

Når jeg benytter en flytskapende tilnærming, bruker jeg som regel Camperdown-programmet.

DIVERSE HANDOUTS

Diverse handouts til bruk i selvhjelp og behandling

KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi handler om at tanker, følelser, kroppslige følelser og atferd alle påvirker hverandre. Ved å lære hvordan dette gjør seg gjeldene for den enkelte av oss, kan vi forsøke å finne frem til mer hensiktsmessige mestringsstrategier