iStock-629304128.jpg

STAMMING I BARNEHAGEALDER

Stamming oppstår etter en periode med normal språk- og taleutvikling, ofte mellom 2 og 3 års alder. Noen kan begynne å stamme plutselig, mens andre opplever en gradvis utvikling. Noen av barna vil begynne å stamme med lette repetisjoner av ord og stavelser, mens andre kan raskt ty til ulik fysisk atferd for å løsrive seg fra stammingen.

Mellom 74 og 84 prosent av alle barna som stammer i barnehageealder vil naturlig vokse av seg stammingen. Mer realistisk er nok denne prosenten på 50%. Vi kan imidlertid ikke forutsi hvem av disse barna dette vil gjelde. Kjønn og arvelelighet vil spille inn i risikovurderingen, men også alder sett i lys av stammestart. Sannsynligheten for opphør av stammingen minsker jo lenger barnet har stammet. Nettopp av denne grunn er det enighet om at behandling bør startes så tidlig som mulig.

PALIN PCI

Behandlingsprogrammet er utviklet ved Michael Palin senteret i London. Behandlingen går ut på å redusere barnets stamming gjennom spesifikke kommunikasjonsstrategier i bruk med barnet. Et særs viktig element i behandlingen er også å lære hvordan stammingen og dens utvikling påvirkes av barnets personlighet for å dernest kunne redusere potensielle forsterkende faktorer. Hovedmålet er å legge til rette for så lite stamming som mulig slik at barnet ikke påvirker den naturlige nevrologiske modningen som vi håper skal skje. Behandlingen er tidsavgrenset og foregår 6 uker i klinikk med begge foreldre og barn med en påfølgende hjemmeperiode. Videre tiltak kan for noen være nødvendig.

MINI-KIDS DIRECT TREATMENT FOR YOUNG CHILDREN WHO STUTTER

Mini-KIDS stammebehandling er utviklet med tanke på å ufarliggjøre stammingen for barnet med det mål at de ikke skal begynne å kjempe mot den for å unngå den eller komme seg løs fra den når de sitter fast. Ofte er det nettopp dette som kjennetegner stammingen til de som har stammet over en viss periode. Når barnet har en aksepterende holdning til stammingen sin, benyttes direkte talemodifikasjonsstrategier for å gjøre stammingen "mykere" og lettere å håndtere. Behandlingsprogrammet er utviklet i Tyskland/Belgia/Nederland.

LIDCOMBE

Lidcombe-programmet er utviklet i Australia og kjennetegnes av at barnets foresatte skal gi muntlige tilbakemeldinger på stamming og ikke-stamming. Disse tilbakemeldingene struktureres gjennom dagen. Ettersom barnet stammer mindre og mindre i de strukturerte situasjonene, begynner man å redusere strukturen og på et punkt gis de muntlige tilbakemeldingene uten spesielt planlagte "arbeidsstunder"

RESTART-DCM

Det ble mye snakk om Restart-DCM etter en effektstudie som viste nokså like resultater som effektstudier gjort på Lidcombe-programmet. Mye av dette kan nok tilskrives at Lidcombe-programmet har vært godt finansiert av forskning i motsetning til andre behandlingsprogrammer. Dette har også satt Lidcombe i en slags særstilling da de kan påberope seg høy evidens. Derfor vakte det stor interesse da nederlanske Restart-DCM ble sammenliknet med Lidcombe og viste tilsvarende resultater.

WESTMEAD

Behandlingsprogrammet er utviklet i Australia og bygger på Syllable Timed Speech (STS). STS er en type forlenget tale. Behandlingsprogrammet har i likhet med Lidcombe to faser. I den første fasen jobber foreldrene sammen med logoped får å redusere stammingens frekvens, mens man i fase to søker å vedlikeholde dette i hverdagslivet. Barnet må øve på STS 4-5 ganger per dag i 5-10 minutter. Én effektstudie har vist lovende resultater, men med et forholdsvis lite utvalg barn. Jeg tilbyr per dags dato ikke dette behandlingsprogrammet.