PALIN PCI

Palin PCI bygger på tankegangen om at stamming oppstår når kravene til taleflyt overstiger barnets kapasiteter.

iStock-911681038.jpg

FAKTA

HVA ER PALIN PCI

Palin PCI er en forkorttelse for Palin Parent-Child Interaction therapy og er utviklet ved Michael Palin senteret i London. Berhandlingen er ev en såkalt "indirekte" tilnærming da man behandler barnet gjennom å sette familien i stand til å håndtere barnets stamming. I enklete tilfeller jobber man med direkte talestrategier sammen med barnet.

MÅL OG METODE

Målet ved behandlingen er å hjelpe foreldrene lære mer om barnets stamming og finne ut hvilke faktorer som er relevante i håndteringen av den. Behandlingen går i stor grad ut på å filme interaksjonen mellom barn og foreldre og finne strategier som gir mindre stamming. I bruken av video er foreldrene aktive i analyseringen. Det rettes også tiltak mot eventuelle bekymringer knyttet til å snakke med barnet om stamming, samt andre strategier som kan være nyttige for familien.

OPPBYGNING

Behandlingsprogrammet forutsetter en utredning. Deretter følger ca. 6 uker ukentlige oppmøter i klinikken med en påfølgende 6 ukers hjemmeperiode der tiltak videreføres hjemme og kommunikasjon mellom foreldre og logoped er elektronisk.

NÅR AVSLUTTES BEHANDLING

Behandling avsluttes etter hjemmeperiode med tilhørende oppfølgingsfase dersom foreldrene er trygget og det ikke foreligger vesentlig risiko for vedvarende stamming. Om barnet fortsatt stammer kan det være aktuelt å gå videre med en annen behandlingsform.

ER LOGOPEDEN KURSET I BEHANDLINGEN?

Jeg har kursbevis datert 2014.

EVIDENS

Det er gjort to studier på behandlingens effekt. Konklusjonen etter disse to små studiene er at behandlingen synes å redusere stamming. Behandlingen er imidlertid ikke sammenliknet med andre tilgjengelige behandlinger. Det må fremheves at Palin PCI har som hovedmål å være et slags "minikurs" i stamming for familien. Reduksjon i stamming er således mer en positiv konsekvens.

SAMMENLIKNET MED ANDRE BEHANDLINGSPROGRAM

Lidcombe

Palin PCI er vesentlig mer lavterskel enn Lidcombe da det er tidsbegrenset og i mye større grad går på familien som system. Palin PCI gir foreldrene en nyttig plattform å stå på før de eventuelt går videre til andre behandlinger. Lidcombe har sin klare forståelsesramme som stammingen tolkes ut fra. Det kan være nyttig at foreldrene har gjennomført Palin PCI før de eventuelt går videre til Lidcombe. Lidcombe krever en større investering i tid og ressurser. Les om Lidcombe. 

LES MER OM LIDCOMBE 

Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter

I likhet med Lidcombe går Mini-KIDSstammebehandling vesentlig lenger i å jobbe med barnet, men går også i stor grad på familien. Behandlingen er indikert når barnet viser motoriske, affektive eller holdningsmessige reaksjoner på egen stamming. Palin PCI går ikke direkte inn på eventuelle motoriske reaksjoner, men heller de følelsesmessige. Dette gjøres i stor grad verbalt, men man i MiniKIDSstammebehandling går lenger i ufarliggjøringen gjennom eksponering. Ved sterke negative reaksjoner på stamming anbefaler jeg å gå direkte i gang med Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter, eventuelt å kombinere dette med Palin PCI. Les mer om Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter.

LES MER OM Mini-KIDS STAMMEBEHANDLING

KOM I KONTAKT

LILLESTRØM-OSLO-ASKER

90027337

Takk for innsendingen din!