iStock-876907042.jpg

LØPSK TALE

EN RELATIVT UKJENT VANSKE

Tachyphemia, enkelt kalt løpsk tale er en nevrologisk vanske som påvirker mye mer enn tale. Ganske ofte opptrer talevansker sammen med for eksempel utfordringer knyttet til konsentrasjon og språk. Omtrent like mange har løpsk tale som det er personer som stammer, og det er nok ganske store mørketall da personen selv i mange tilfeller ikke er klar over egen vanske. Det kan også skje feildiagnostiseringer grunnet den høye komorbiditeten med andre vansker.

UTFORDRINGER KNYTTET TIL DIAGNOSTISERING

Løpsk tale kan være vanskelig å diagnostisere hos unge barn, men vi kan få en indikasjon og iveksette tiltak for å se om vi kan avhjelpe vanskebildet.

HVORDAN KAN MAN HØRE AT EN PERSON HAR LØPSK TALE?

Kommunikasjonsmessig kjennetegnes løpsk tale av en rekke ulike kjennetegn som kan manifestere seg ulikt oss forskjellige personer. Felles er at man snakker svært fort. Det er mange som snakker fort, men fortsatt er ganske enkle å forstå. Personer med løpsk tale snakker imidlertid raskere enn de nevrologisk og muskulært egentlig er i stand til. Dette medfører innspill av mumling, at stavelser blir borte og at ord og setninger følgelig forkortes, avvikende bruk av pauser, høy grad av feilartikulasjon og liknende.

BEHANDLING

Behandling har som mål å gi personen taletekniske verktøy for å håndtere vansken sin best mulig. Det vil være nødvendig å jobbe med å identifisere hvordan vanskebildet opptrer, samt hvordan man kan øke graden av tydelighet og opprettholde dette. Det vil også være nødvendig med tiltak rettet mot effektiv kommunikasjon i sin helhet.