iStock-818387434.jpg

KOGNITIV TERAPI VED KOMMUNIKASJONSVANSKER

HVA ER KOGNITIV TERAPI?

Kognitiv atferdsterapi (KAT), på norsk bare kalt kognitiv terapi er en metode som tar utgangspunkt i at tanker, følelser, kroppsreaksjoner og atferd påvirker hverandre i gjensidighet. Timene har en høy grad av styring og tar utgangspunkt i konkrete situasjoner. Man lærer å analysere situasjoner og hva som kjennetegner disse. Gjennom analysen finner vi som regel såkalte "negative automatiske tanker", eller "lyntanker". Dette er tanker, som regel negative, som kommer til oss mer eller mindre ubevisst i en situasjon. Disse tankene utløser igjen kroppslige reaksjoner og påvirker våre handlinger. Dette vil til stadighet kunne gjenta seg.

"TERAPI.. DET ORDET FORBINDER JEG MED SYKDOM"

Kognitiv terapi er en høyt anerkjent og evidensbasert behandlingsmetode mot en rekke lidelser, blant annet angst og depresjon. Metoden brukes imidlertid ikke bare av helsepersonell, men også idrettsutøvere. Der kalles den "kognitiv metode". Du kan se på kognitiv terapi som å lære seg en metode å tenke på.

KAN VI TENKE ANNERLEDES?

De negative automatiske tankene har ofte en rot i vår oppfatning om oss selv og noen "leveregler" og "sannheter" vi lever etter. Gjennom KAT-timene søker vi et å kunne bryte ut av automatikken, analysere situasjoner og hva som gjør dem vanskelige, samt se på dem i et annet lys og vurdere hvorvidt vi kan tenke på flere måter - kanskje noen som er litt mer hjelpsomme.

HVORDAN KAN DETTE HJELPE MED TANKE PÅ STAMMING?

Gjennom forskning har vi sett at den målbare stammingen, altså selve taleflytbruddene og deres storhetsgrad, ikke påvirkes av kognitiv terapi. Det er imirdlertid andre aspekter ved stammingen som påvirkes av kognitiv terapi. Dette er da hvordan du som stammer tanke- og følelsesmessig håndterer det å stamme. Om man håndterer stammingen bedre følelsesmessig og tankemessig, vil dette også gjøre det talemotoriske arbeidet lettere.