ERVERVET STAMMING

STAMMING ETTER NEVROLOGISKE TRAUMER

Stamming kan være et resultat av ulike nevrologiske skader. Eksempler på dette kan være traumatiske hodeskader eller andre tilstander som har påvirket sentralnervesystemet. Stamming med opphav i traumatisk skade følger samme behandlingprinsipper som ved utviklingsmessig stamming.

STAMMING VED NEVROLOGISK SYKDOM

Stamming kan også opptre ved ulike sykdommer som rammer sentraknervesystemet. Et relativ vanlig eksempel på dette er Parkinson.

SYNDROMAL STAMMING

Stamming kan opptre i sammenheng med en rekke ulike syndromer og tilstander, deriblant Down syndom og cerebral parese. Vanlig stammebehandling indikert.

STAMMING ETTER PSYKISKE TRAUMER

Dette er etter alt å dømme svært sjeldent, men kan forekomme. Såkalt "psykogen" stamming opptrer etter traumatiske psykologiske hendeler eller langvarig stress. Vanlig logopedbehandling er ikke indikert. Svært sjelden tilstand.