top of page

Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter - oppsummering fra workshop 2018


30 oktober, 31 oktober og 1 november arrangerte Stammesenteret workshop med SLT og fluency specialist Veerle Waelkens. Tema var behandlingsprogrammet Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter. Her får du en kort oppsummering av behandlingen.

Mini-KIDS er et behandlingsprogram for barn i barnehagealder og bygger i stor grad på ideene til Charles Van Riper og Carl Dell. Behandlingsprogrammet er således ganske unikt ved at det er stammemodifiserende. Behandlingen kan ses i sammenheng med KIDS-programmet (som er for skolebarn).

Behandlingens mål

Målet ved behandlingen er at barnet skal slippe å stamme inn i skolealder og voksenlivet, men om vi vet vil noen barn fortsette å stamme. For disse er det viktig å jobbe for at de skal håndtere stammingen sin funksjonelt. Funksjonelt vil i denne sammenheng innebære løs og lett stamming.

Yngre og eldre barnehagebarn

Barnets alder er av viktighet for hvor mye instruksjon logopeden kan tillate seg. Ved behandling av unge barnehagebarn er det særs lite instruksjon. Modifiseringsarbeidet er således mer modellerende enn instruerende, i motsetning til behandling av eldre barnehagebarn.

For mange barn er det nok å ufarliggjøre stammingen

For mange barn vil selve ufarligjøringen av stammingen gi en løsere og lettere stamming. Dette har jeg selv opplevd ved en rekke tilfeller. Barn som kommer med en hard og fastløst stamming og som har hatt dette over lengre tid, kan kort tid etter ufarliggjøringen ha fått en mye løsere og lettere stamming. Slik sett vil ufarliggjøring for en del barn være tilstrekkelig, mens noen vil behøve å bevege seg inn i en modifiseringsfase.

Modifisering

I arbeid med unge barnehagebarn vil modifiseringen primært være at logopeden og foreldre modellerer en løsere og lettere stamming. Her gjentar man gjerne barnets setning og legger inn modifisert stamming der barnet stammet. Med eldre barnehagebarn kan logoped tillate seg mer direkte instruksjon i modifiseringsteknikker.

Frosker, Tigergutt, Ole Brumm og slanger

Dersom man beveger seg inn i modifikasjonen er det viktig at barnet kjenner til noen enkle metaforer. Repetisjoner kan være froskeord eller tigergutt-ord, mens blokkeringer er Ole Brumm-ord og forlengelser er slangeord.. Det er også viktig at barnet kan identifisere stamming ved å angi den som hard eller myk, lang eller kort. Merk at dette ikke er viktig i selve ufarliggjøringen, men mer i modifikasjonen.

Hva er suksess?

Behandling med Mini-KIDS direct treatment for young children who stutter er indikert ved tensjonspreget stamming. Behandling kan avsluttes når barnet viser løs og lett stamming.

Logopeden må kunne være trygg på at stamming faktisk er greit

Når behandling anses som effektiv når løs og lett stamming gjenstår er det viktig å tydelig komme frem til dette sammen med foreldrene. Det kan føles godt å jobbe mot null stamming, men når dette ikke vil være realistisk for alle barn så må logopeder kunne kommunisere og trygge foreldrene og miljøet på at stamming faktisk er greit og ikke trenger å være et kommunikasjonsproblem.

Å få mandat fra både foreldre og barnet

I behandlingen legges det svært stor vekt på at både barnet og foreldrene skal være inneforstått med "prosjektet". Det er viktig at foreldrene får god informasjon om behandlingsprogrammet og at logopeden blir enig med barnet om et "felles prosjekt".

Foreldreinvolvering og å ta behandlingen ut i hverdagslivet

Veerle Waelkens la stor vekt på at foreldrene selv må desensitiviseres for stammingen og at det er utrolig viktig at barnet får se foreldrene sine stamme uten negative følelser. Foreldreinvolvering er utrolig viktig. Det er også av viktighet at logopeden tar behandlingen ut av logoped-barn konteksten. Kan noe av behandlingen gjøres i gruppe med andre barn? På venterommet?

Ny workshop i 2019?

Det var veldig positive reaksjoner og tilbakemeldinger underveis i workshopen. Det var også en internasjonal interesse for å komme til Norge for å delta på workshop. Kanskje klarer vi å arrangere en ny workshop det kommende året?

bottom of page